Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ pri spracovaní vašich osobných údajov

Prevádzkovateľom stránky www.polediva.sk je FORUS spol. s r. o., konateľ: Mgr. Henrieta Ignác Tabačáková, sídlo Viedenská 2645/15, 040 13 Košice, zapísaná v Živnostenskom registri, Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 29405/V. IČO: 46 556 940, DIČ: 2023442586 (ďalej len „prevádzkovateľ).

Prevádzka: Pole Diva, Tolstého 3, 040 01, Košice.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: http://www.polediva.sk/kontakty.html

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.
 

Čo sú osobné údaje

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Aké údaje zbierame

Osobné údaje, ktoré prostredníctvom prihlasovacieho formulára klienta poskytujete sú:
Meno, Priezvisko, E-mail, Telefóne číslo, Adresa a  Vek. Súčasťou sú i niektoré informácie o zdravotnom stave (citlivé údaje), ktoré sú nevyhnutné pre zváženie a možnosť poskytnutia služby. Vyplnenie týchto údajov je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Tieto údaje vypĺňate dobrovoľne a bez nátlaku.


Citlivé údaje
Pokiaľ ide o špeciálnu kategóriu osobných údajov (citlivých údajov), v prípadoch kedy prevádzkovateľ  zverejňuje na svojich webových, instagramových alebo facebook stránkach tzv. biometrické údaje napr. časti tvárí (ktoré dovoľujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu), v takom prípade ich prevádzkovateľ spracúva na základe výslovného súhlasu s dotknutou osobou.

Účely spracovania

Registrácia klientov: Poskytnuté údaje sa využívajú pre možnosť poskytovanie služieb, fakturácie, prehľad o histórii rezervácií a komunikáciu s vami.

Marketing: Poskytnuté údaje sa využívajú pre zasielanie marketingových materiálov prostredníctvom e-mailu a sms ako ponuky na nové kurzy. Osobné údaje, ktoré ste uviedli v registračnom formulári- prihláške na kurz sú spracovávané v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Registračný formulár je možné vyplniť len fyzicky písomne na prevádzke Pole Diva umenie vertikálneho tanca, Tolstého 3, 040 01 Košice, ktorej adresa je uvedená v kontaktoch. Registráciu a vyplnenie formulára akceptujeme len touto formou a preto v žiadnom prípade nežiadame o poskytnutie vašich údajov pre nižšie uvedené účely inak.

Vaše údaje ako registrovaného klienta sú využívané na:

Doba, na ktorú boli poskytnuté osobné údaje

je dobou registrácie. Údaje sa uchovávajú po dobu 3 rokov alebo do doby, kým písomne nepožiadate o ich výmaz. Pri zrušení registrácie budú vaše osobné údaje zmazané a bude tak vykonané bez zbytočných odkladov v súlade so zákonom.

Právne základy spracovania osobných údajov

Plnenie zmluvy – v prípade objednania služby teda kurzu.

Súhlas a odvolanie – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu, pri registrácii, zverejnení častí tváre na webe alebo sociálnych sieťach. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Zasielanie komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách môžete odvolať zaslaním listu na adresu sídla ( FORUS spol. s r. o., konateľ: Mgr. Henrieta Ignác Tabačáková, sídlo Viedenská 2645/15, 040 13 Košice, alebo na e-mail adresu:).

Plnenie zákonných povinností – pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv.

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
Nezverejňujeme ich, nesprístupňujeme, neposkytujeme, nepredávame a neponúkame na iné komerčné účely žiadnym iným subjektom (tretím stranám), s výnimkou situácií opísaných nižšie:
Neposkytneme žiadne osobné údaje bez vášho dovolenia, ibaže by sme k tomu boli zo zákona oprávnení alebo by sme boli povinní tak urobiť, alebo ak by sme boli presvedčení, že takáto akcia je potrebná za účelom ochrany alebo obhajoby našich práv, majetku alebo bezpečnosti našich užívateľov, zákazníkov alebo iných osôb. Vaše osobné údaje budú poskytnuté dozorným orgánom, finančným úradom a vyšetrovacím orgánom iba v prípade, keď je prevádzkovateľ povinný urobiť tak zo zákona.

Ako vaše údaje chránime

Údaje uchovávame v listinnej písomnej podobe. Snažíme sa, aby vaše údaje boli v bezpečí a preto sme prijali organizačné a technické opatrenia, aby sme Vaše údaje chránili, ktoré sú zahrnuté v interných smerniciach.
Bezpečnostné incidenty oznamujeme v súlade so zákonom Úradu na ochranu osobných údajov

Práva vás ako poskytovateľa osobných údajov (dotknutej osoby)

Na základe spracovania vašich osobných údajov u nás vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si ich uplatníte, budeme vás o vybavení žiadosti informovať do 30 dni odo dňa jej doručenia.

So svojimi právami sa môžete oboznámiť v zákone č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Akúkoľvek operáciu alebo súbor operácii s osobnými údajmi uskutočňuje prevádzkovateľ  na základe vnútorných smerníc (zhromaždenie, zaznamenávanie, usporiadanie, štrukturovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadávanie, náhľad, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie), ktoré sú vytvorené v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ako uplatníte Vaše práva:

Vaše práva si môžete uplatniť zaslaním listu na adresu sídla ( FORUS spol. s r. o., konateľ: Mgr. Henrieta Ignác Tabačáková, sídlo Viedenská 2645/15, 040 13 Košice, alebo na e-mail adresu: http://www.polediva.sk/kontakty.html).

V žiadosti uveďte meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefón. Tieto údaje sú nutné pre vybavenie žiadosti a overenie, že sa jedná o Vás.
 

Právo na prístup k údajom

Právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás u nás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že o vás údaje spracovávame, tak informáciu o tom, ktoré údaje spracovávame, za akým účelom, komu boli poskytnuté a či boli prenesené do tretej krajiny a na ako dlho ich budeme uchovávať.
 

Právo na opravu

V prípade, ak sú vami zadané údaje nesprávne alebo neaktuálne máte možnosť zadania požiadavky na ich zmenu, tak aby boli aktuálne a aby sme aj my mali aktuálne údaje pre komunikáciu s Vami.
 

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Práva na vymazanie vašich údajov, ktoré o vás spracovávame v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky.

Údaje už nie sú potrebné pre účely, na ktoré boli získané.

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov ste odvolali a neexistuje iný právny základ na ich uchovávanie.

Namietnete na základe vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu.

Osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

Po zadaní požiadavky na vymazanie údajov, a splnení podmienok pre vymazanie, budú Vaše údaje vymazané najneskôr do 60 dní avšak budeme sa snažiť, aby k výmazu prišlo už do 14 dní.
 

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

Ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov.

Spracúvanie vašich osobných je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania.

Už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.

V prípade, ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia, či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.
 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame manuálne, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, a teda ak je to technicky možné, prenesieme na základe vašej žiadosti vaše osobné údaje priamo k vami zvolenému prevádzkovateľovi.
 

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.
 

Podávanie sťažností

V prípade, ak si myslíte, že spracúvanie vašich osobných údajov u nás je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0.

Zásady ochrany osobných údajov na webovej stránke

www.polediva.sk

Zásady ochrany osobných údajov platia pre webovú stránku www.polediva.sk a preto si pri spúšťaní webovej stránky prečítajte „Ochrana osobných údajov“ tejto webovej stránky. Ak s „Ochrana osobných údajov“ nesúhlasíte, nepoužívajte túto stránku a opustite ju.

Vstupom a používaním webovej stránky www.polediva.sk vyhlasujete, že s ustanovením tejto „Ochrany osobných údajov“ súhlasíte.
 

Automaticky zhromažďované neosobné informácie

Zaväzujeme sa dodržiavať ochranu súkromia návštevníkov svojich webových stránok. Vezmite, prosím, na vedomie, že celkové štatistiky o našich zákazníkoch, predajoch, vzorcoch prevádzky a potrebné informácie o stránkach môžeme poskytnúť dôveryhodným tretím stranám, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadne osobné identifikačné údaje.

Zmeny v politike ochrany osobných dát

Vyhradzujeme si právo akokoľvek a kedykoľvek meniť svoju politiku ochrany osobných dát, pričom aktuálny stav bude umiestnený  webovej stránke www.polediva.sk.